Guide till strategisk partnering - Hur tar du strategisk partnering till nästa nivå?

Tekniskt komplicerat projekt? Check. Många osäkra faktorer? Check. Stora risker för att kostnaderna och produktionstiden skenar iväg? Check. Flera starka parter inblandade? Check. Strategisk partnering är förmodligen lösningen för dig.

Strategisk partnering som arbetsätt

Enkelt uttryckt är strategisk partnering, även kallad samverkan, en samverkansform mellan kund, leverantörer och andra viktiga aktörer där man tillsammans samarbetar för projektets bästa. Det är en systematisk samarbetsprocess som kännetecknas av öppenhet, ärlighet och transparens där ett bättre helhetsresultat är den gemensamma nämnaren för alla parter. Och fördelarna är många. Här är några:

projektledning

● Bättre inköp och kostnadskontroll
● Minskad tidsåtgång
● Mer tid och kraft på utveckling 
● Projektet blir färdigt i rätt tid
● Ett positivt och konstruktivt arbetsklimat

Du kanske redan är igång och kör projekt enligt denna modell, men känner att effekterna låter vänta på sig. Testa ta din strategiska partnering till nästa nivå genom att implementera följande åtgärder.


Anpassning av rutiner och processer - går det lite till?

Ska man arbeta med strategisk partnering är det viktigt att denna är i harmoni med organisationens egna rutiner och processer.

Det här kan vara enklare sagt än gjort, och i vissa fall kan delar av organisationen anpassas enligt det nya förhållningssättet. Men det är väsentligt att alla är med i båten, från högsta ledningen till den operativa verksamheten i byggprojekten. Endast då kan man lyckas med strategisk partnering.

En viktig fråga kan därför vara: “Finns det några områden där vi kan anpassa våra rutiner och processer lite till, så att de är mer i linje med vår strategiska partnering?”.

Läs mer: E-bok: Framgångsrik ledning av komplexa projekt

komplexa projekt

Rätt verktyg för strategisk partnering - minska friktionen

Som vi redan nämnt är strategisk partnering en harmonisk samarbetsform mellan nyckelaktörer där det finns en öppen dialog som kännetecknas av ett positivt och konstruktivt arbetsklimat. För att det här ska kunna bli en realitet behövs ofta en neutral plattform som minskar friktionen i samarbetet och istället samlar alla kompetenser.

Med ett bra och neutralt verktyg som till exempel Webforum, kan alla aktörer samarbeta, dokumentera, lagra information och dokument och mycket mer på ett strukturerat sätt. Det minskar frustrationen, tidsåtgången av arbete över olika plattformar, samt bidrar till öppenhet och transparens. Arbetet blir inte bara enklare och tydligare för alla som medverkar här och nu, men även för nya som ska introduceras i projektet.

Läs mer: E-bok - Så väljer du rätt projektverktyg för byggbranschen  

Uppföljning och belöning

Resultat och belöning motiverar och svetsar samman starka team. Med hjälp av löpande uppföljning av status och progress ökar ofta ansvarstagandet hos alla som medverkar i projektet. Dessutom får de även ta del av viktig feedback som hjälper dem att ändra riktning vid behov, identifiera brådskande problem och arbeta tillsammans för projektets bästa.

Den här typen av löpande uppföljning och status av progress kan sedan sammanställas till en rapport som gynnar hela teamet. Eftersom en partnering-facilitator är neutral lämpar sig den personen bäst för att göra en sådan sammanställning. Och för att höja trovärdigheten ytterligare är även ett neutralt verktyg optimalt vid den här typen rapportering.

Sist, men absolut inte minst - hur belönar du de som arbetar i projektet? Många väljer att utveckla olika typer av bonusprogram för att skapa en god kultur inom strategisk partnering. Bonusen kan vara allt från pengar till certifikat, men bör tydligt visa att du som ägare uppskattar personens förmåga att lyckas inom partnering.

Genom att anpassa organisationen processer, arbeta med neutrala verktyg som team och sedan följa upp arbetet ökar förutsättningarna att ta strategisk partnering till nästa nivå. Dessa åtgärder gör att frustration och onödig tidsåtgång förvandlas till effektivisering och utveckling, där man kan ta till sig lärdomar som förbättrar kommande projekt. Det kallar vi level up!